Construccio d'embarcacions a mida

SGS SGS

Altres Peces, Eòlic

TAPES REDUCTOR AEROGENERADOR

Diseny, elaboració d'un projecte d'enginyeria i fabricació de tapes per una serie d'Aerogeneradors - Redisseny complert de les tapes superior: - Càlcul per elements finits de les diferents situacions de càrrega. - Millora substancial de la estanqueitat respecte el disseny de la serie original. - Reducció del cost i del temps de muntatge i desmuntatge de les tapes durant les operacions de manteniment. - Adaptació al disseny ja exsistent. - Adaptació logistica del nou disseny al transport per carretera. - Disseny dels sitemes d'anclatge a les màquines exsistents. - Millora del sistema antilliscament. - Fabricació seguint la planificació de manteniment d'ALSTOMTornar